• slider image
:::

未分類

:::

網頁選單

常用網站

成語隨時背

ㄋㄢ ˊ ㄐㄩ ˊ ㄅㄟ ˇ ˇ
比喻生長環境的好壞影響本質的優劣。(枳,似橘而小,果實味道不同;橘生長在淮南就叫做橘子,生長在淮北就是枳。)相關語詞:「逾淮為枳」、「橘化為枳」。
more...

相片錦集

20180302_180305_0110.jpg
20180302_180305_0110.jpg
20180302_180305_0111.jpg
20180302_180305_0111.jpg
20180302_180305_0112.jpg
20180302_180305_0112.jpg
20180302_180305_0113.jpg
20180302_180305_0113.jpg
20180302_180305_0114.jpg
20180302_180305_0114.jpg
20180302_180305_0103.jpg
20180302_180305_0103.jpg
20180302_180305_0104.jpg
20180302_180305_0104.jpg
20180302_180305_0105.jpg
20180302_180305_0105.jpg
20180302_180305_0106.jpg
20180302_180305_0106.jpg
20180302_180305_0107.jpg
20180302_180305_0107.jpg
20180302_180305_0108.jpg
20180302_180305_0108.jpg
20180302_180305_0109.jpg
20180302_180305_0109.jpg

計數器

今天: 3131
昨天: 5353
總計: 3177731777317773177731777

手機連結

QR Code