• slider image
:::

本文已不開放!

:::

網頁選單

常用網站

成語隨時背

ㄅㄧㄢ    ㄅㄧ ˋ ㄖㄨ ˋ ㄌㄧ ˇ
鞭,鞭策;辟,透徹。鞭策剖析到最深層,指做學問自我督策,深入精微研究。後多以之形容言辭或文章說理深刻、透徹。
more...

相片錦集

1116 塗氟 口檢_171117_0073.jpg
1116 塗氟 口檢_171117_0073.jpg
1116 塗氟 口檢_171117_0070.jpg
1116 塗氟 口檢_171117_0070.jpg
1116 塗氟 口檢_171117_0071.jpg
1116 塗氟 口檢_171117_0071.jpg
1116 塗氟 口檢_171117_0072.jpg
1116 塗氟 口檢_171117_0072.jpg
1116 塗氟 口檢_171117_0067.jpg
1116 塗氟 口檢_171117_0067.jpg
1116 塗氟 口檢_171117_0068.jpg
1116 塗氟 口檢_171117_0068.jpg
1116 塗氟 口檢_171117_0069.jpg
1116 塗氟 口檢_171117_0069.jpg
1116 塗氟 口檢_171117_0063.jpg
1116 塗氟 口檢_171117_0063.jpg
1116 塗氟 口檢_171117_0064.jpg
1116 塗氟 口檢_171117_0064.jpg
1116 塗氟 口檢_171117_0065.jpg
1116 塗氟 口檢_171117_0065.jpg
1116 塗氟 口檢_171117_0066.jpg
1116 塗氟 口檢_171117_0066.jpg
1116 塗氟 口檢_171117_0060.jpg
1116 塗氟 口檢_171117_0060.jpg

計數器

今天: 9292
昨天: 180180180
總計: 1480514805148051480514805

手機連結

QR Code